card

Нийгмийн хариуцлага

"Хаансүү" ХХК нь бусдад тусалж чадахгүй бол бизнес хийгээд хэрэггүй гэсэн зарчмыг баримталж ирсэн билээ.

Энэ үзэл баримтлалынхаа хүрээнд ажилтнуудынхаа нийгмийн асуудал, эрүүл мэндэд анхаарч бодитой дэмжлэг үзүүлдэг.

Дүүргийнхээ асрамжийн газрууд, амьжиргааны түвшин доогуур өрхүүдэд тусламж дэмжлэг үзүүлдэг.